descriptionmisc Koha repo
ownerMason James
last changeSat, 21 Feb 2015 19:57:18 +0000 (20:57 +0100)
shortlog
2015-02-21 Tobias Leichrelease 1.445_1 as 1.446 master p1/master 1.446
2014-09-25 Tobias Leichadd patch to MANIFEST
2014-09-25 Tobias Leichadd patch file
2014-09-25 Tobias Leichfix build on OS X Mavericks (missing symbol CGDirectPal... 1.445_1
2014-09-18 Mason Jamesnotify tweak
2014-09-18 Mason Jamesadd travis build icon
2014-09-13 Mason Jamesswapping SDL_gfx-2.0.25.tar.gz urls, to fix 'unzipping...
2014-09-13 Mason Jamesundo
2014-09-13 Mason Jamesfix checksum of SDL_gfx-2.0.25.tar.gz file
2014-06-03 kmxstrawberry perl 5.20.0.1 fix - it uses {dlext} = 'xs...
2014-05-14 Tobias Leichrelease 1.444 1.444
2014-05-11 Tobias Leichdev release 1.443_4 for OpenBSD pthread weirdness
2014-05-11 Tobias Leichpass --disable-pthreads to SDLs configure
2014-05-11 Tobias Leichstrip -pthread from sdl-config --libs when needed
2014-05-11 Tobias Leichadd another check for pthread on openbsd
2014-05-11 Tobias Leichonly link against pthread on openbsd iw perl is linked...
...
tags
7 years ago 1.446
7 years ago 1.445_2
7 years ago 1.445_1
8 years ago 1.444
8 years ago 1.442
9 years ago 1.439_1
9 years ago 1.438
9 years ago 1.437_2
12 years ago v1.1
12 years ago CPAN-rel-v1.0
12 years ago CPAN-rel-v0.9.1
12 years ago CPAN-rel-v0.9
12 years ago CPAN-rel-v0.8.2
12 years ago CPAN-rel-v0.8.1
12 years ago CPAN-rel-v0.8.0
12 years ago CPAN-rel-v0.7
...
heads
7 years ago m2
7 years ago master
8 years ago freetype
8 years ago m1
8 years ago travis
9 years ago experimental